مدیریت تراکنش ها

Estimated reading: 1 minute 562 views
  1. ثبت تراکنشهای شخصی
  2. حذف و ویرایش تراکنشهای شخصی
  3. مدیریت تراکنش‌ها (گزارش‌گیری، ویرایش و حذف گروهی )

نظر بدهید